Linglong ne ispunjava uslove za dobijanje upotrebne dozvole

U toku poslovanja privrednog društva Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin zapaženo je preduzimanje odnosno nepreduzimanje pravnih radnji koje su u suprotnosti sa pozitivnim pravom Republike Srbije, pri tome je uočen i propust institucija Republike Srbije da preduzmu radnje radi zaštite pravnog poretka pa čak i kršenje zakona od samih tih institucija.

Uočene neregularnosti u poslovanju privrednog društva Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin i institucija Republike Srbije su sledeće:

I Dodela državne pomoći protivno zakonu

Rešenjem komsije za kontrolu državne pomoći Republike Srbije od 05.06.2020. godine utvrđeno je postojanje državne pomoći privrednom društvu Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin na osnovu prijave podnosioca Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin a radi podrške realizacije investicionog projekta izgradnje fabrike za proizvodnju pneumatika u Slobodnoj zoni Zrenjanin, na teritoriji Grada Zrenjanina.
Državna pomoć se sastoji u :

  • Dodeli bespovratnih sredstava iz bužeta Republike Srbije u iznosu od 75.823.900 evra;
  • Dodeli poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, bez naknade, ukupne površine 95ha 69a 90m2, procenjene tržišne vrednosti 7.666.705 evra.

Ovakvom odlukom komisije povređene su odredbe Zakona o kontroli državne pomoći:
Članom 7 Zakona o kontroli državne pomoći propisano je da kumulacija predstavlja zbir dodeljene državne pomoći koja ima jedinstven cilj i namenu nezavisno od vrste, instrumenta dodele i davaoca državne pomoći te da u cilju utvrđivanja preostalog dozvoljenog iznosa konkretne državne pomoći, davalac je dužan da, pre dodele državne pomoći od korisnika pribavi pisanu izjavu da li mu je i po kom osnovu prethodno dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove i izvrši kumulaciju.

Prema članu 13 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći utvrđeno je da državna pomoć za velika početna ulaganja ne može biti veća od 25%. U konkretnom slučaju prema rešenju komisije, zbirno odobrena državna pomoć iznosi 19,56% opravdanih troškova.

Međutim, odlukom Komsije pogrešno je zauzet stav da opremanje Slobodne zone Zrenjanin komunalnom infrastrukturom ne sadrži dodatnu državnu pomoć za korisnika, navodeći da će nova infrastruktura biti namenjena svim korisnicima Slobodne zone Zrenjanin zajedno.

Ovakav stav komisje je pogrešan i isti je finansijski pogodovao korisnika državne pomoći, a čime mu je dodeljena veća državna pomoć od one navede u rešenju komsije za kontrolu državne pomoći Republike Srbije od 05.06.2020. godine.

Naime, površina lokacije projekta izgradnje proizvodnih pogona se vrši u okviru radne zone Jugoistok II-A , ukupne površine 96ha i ista je pre početka gradnje pogona bila u potpunosti neizgrađena, odnosno bez infrastrukturnih objekata, celina i instalacija.Iz tih razloga, JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ ZRENJANIN je radi komunalnog opremanje ovog dela slobodne zone Jugoistok Zrenjanin, potrošio sredstva u iznosu od 448.200.000,00 dinara, iz kojih razloga je i planirani prihod od roba i usluga za 2021. godine ovog komunalnog preduzeća ostvaren na nivou od samo 69% od planiranih 100%.

Da se u konkretnom slučaju radi o infrastrukturi koju će koristiti isključivo privredno društvo Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin ukazuje činjenica da se na području radne zone Jugoistok Zrenjain već nalazi komunalna infrastruktura koju koriste drugi korisnici, ali ista ne ispunjava kvantitativine zahteve za potrebe proizvodnje pogona  Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin.

Naime, potreba za snadbevanje vodom pogona Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin veća je nego što postojeći sistem može da obezbedi, imajući u vidu da se postojeći korisnici snadbevaju vodom putem cevi promera 350mm.

Za potrebe Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin, a u skladu sa  odlukom JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANIN, predviđeno je da se voda dovede do pogona novim vodovodnim cevima promera 400 mm, koje će pogonu obezbediti količinu vode od 4.665 m3 na dan, a što postojeća vodovodna infrastruktura  ne može da obezbedi.

Sa druge strane, projektnim planovima Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin, količina sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz pogona odgovara količini snadbevene pitke vode i ista će se ispuštati u gradsku kanalizaciju, dok će se atmosferske otpadne vode izlivati u reku Begej iz dva ispusta u količinama od 6000l/s sa jednog i 7200l/s preko drugogo ispusta.Sve otpadne vode će prethodno iz kompleksa biti ispuštane u spoljnu infrastrukturu. Izgradnju ove spoljne infrastrukture – kanalizacione mreže finansiralo je JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANIN, a imajući u vidu položaj i potrebe pogona Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin nedvosmisleno je da će se navedena infrstruktura koristiti za isključive potrebe pogona Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin.

Pored ovoga, Grad Zrenjanin se za potrebe Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin zadužio prema privrednom društvu MILENNIUM  TEAM DOO, Beograd po osnovu II privremene situacije broj 62/20, radi razminiranja i čišćenja terena od eksplozivnih ostataka rata, u iznosu od 400.000.000,00 dinara na zemljištu na kojem se gradi pogon, u trenutku kada je Linglong International Europe d.o.o. već postao vlasnik zemljišta.

Pored direktne finansijske pomoći koju Komisija nije uzela u razmatranje, tu su i indirektne finansijske pomoći koje nisu uzete u obzir prilikom donošenja odluke o davanju bespovratnih sredstava.

Naime, pogon Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin nalazi se u Slobodnoj zoni Grada Zrenjanina. Pogodnosti koje će na osnovu poslovanja u slobodnoj zoni osvariti privredno društvo Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin su: 1. Slobodan uvoz i izvoz roba i usluga bez carinskih i poreskih dažbina i bez vremenskog ograničenja carinskog nadzora, 2. Uvoz opreme za delatnost u slobodnoj zoni i materijala za izgradnju objekta – bez carine i poreza, 3. Oslobođenje od plaćanja poreza na dobit za dobit ostvarenu obavljanjem proizvodne delatnosti u slobodnoj zoni  4. Oslobođenje od plaćanja PDV-a na potrošnju energenata (električne energije, prirodnog gasa, mazuta i ulja) u slobodnoj zoni, 5. Oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos dobara u slobodnu zonu, kao i na usluge vezane za dopremu i smeštaj robe u slobodnu zonu.

Na osnovu iznetog, Komisija za kontrolu državne pomoći je propustila da ceni prilikom donošenja odluke o potvrđivanju državne pomoći, direktna finansijska ulaganja koja je Grad Zrenjanina izvršio u komunalnu infrastrukturu za potrebu infrastruktunog opremanja slobodne zone Jugoistok II-A, a za isključive potrebe pogona  Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin kao i indirektnu državnu pomoć koja je  obezbeđena kroz poslovanje privrednog društva Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin  u  slobodnoj zoni Jugoistok II-A Zrenjanin.

Na rešenje Komsije za kontrolu državne pomoći Republike Srbije od 05.06.2020. godine, o dodeli državne pomoći, žalbe nisu bile dozvoljene.

II Povreda zakonske regulative u pogledu donošenja akta procene uticaja projekta na životnu sredinu

A
U postupku izrade studije o proceni uticaja projekta na zaštitu životne sredine uočene su brojne nepravilnosti i kršenje merodavnog zakonodavstva.

Naime, Zakonom o zaštiti životne sredine utvrđeno je da je procena uticaja projekta na životnu sredinu obavezna  za projekte koji se planiraju i realizuju u prostoru a koji mogu dovesti do značajnog zagađivanja životne sredine ili predstavljaju rizik po zdravlje ljudi te da je procena uticaja projekta na životnu sredinu sastavni deo tehničke dokumentacije bez koje se ne može pristupiti izvođenju projekta.

Istim zakonom je utvrđeno da se za rad novih i postojećih postrojenja i aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi i životnu sredinu ili materijalna dobra pribavlja integrisana dozvola kojom se obezbeđuje sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine.

Suprotno imperativnim odredbama zakona o zaštiti životne sredine, Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin je umesto izrade jedne integrisane studije o uticaju projekta na životnu sredinu, izradio dve studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu i to:

  1. Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju miksera za proizvodnju gume fabričkog kompleksa Linglong sa pratećim infrastrukturnim objektima,
  2. Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju kompleksa objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom.

Pomenute studije na saglasnost je podnosilac predao kod dva različita organa na odobrenje i to studiju pod rednim brojem 1. Pokrajinskom sekreterijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, a studiju broj 2. Gradskoj upravi Grada Zrenjanina, a koji su i doneli rešenja o davanju saglasnosti na studije.

Dakle, Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin je umesto izrade jedne integrisane studije o proceni uticaja na zaštitu živtone sredine, izradio dve procene koje je podneo na saglasnost kod dva različita organa i time izbegao da prikaže koliki će biti ukupan uticaj na životnu sredinu rada pogona, a što je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti životne sredine.

U postupku davanja saglasnosti na procenu uticaja na zaštitu životne sredine, zakon o zaštiti životne sredine su prekršile i institucije Republike Srbije, tačnije Pokrajinski sekreterijat za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu i Gradska uprava Grada Zrenjanina iz razloga što je pomenutim zakonom utvrđeno da su subjekti sistema zaštite životne sredine dužni  da međusobno sarađuju, obezbeđuju koordinaciju i usklađivanje u donošenju i sprovođenju odluka, što su pomenute institucije u ovom slučaju propustile da izvrše te su svojim propuštanjem konvalidirali nezakonito postupanje privrednog društva Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin.

U toku postupka davanja saglasnosti na procenu uticaja na  životnu sredinu, udruženje „Građanski preokret“ iz Zrenjanina aktivno je postupalo radi zaštite pravnog poretka Republike Srbije te je podnelo 3. septembra 2020. godine podnesak sa meritornim primedbama i to iz razloga što rešenje kojim je data saglasnost na procenu uticaja projekta na životnu sredinu ne sadrži tok rasprave u vezi sa raspravljanjem o konkretnim pitanjima, zato što se istim ne obrazlaže koje su specifičnosti životne sredine na koju pogon može uticati kao i koje opasnosti se mogu javiti usled rada pogona, a naročito kako je studijom predviđeno da će se te opasnosti sprečiti.           

B
Članom 20 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da nadležni organ obezbeđuje javni uvid, organizuje prezentaciju i sprovodi javnu raspravu o studiji o proceni uticaja.

Članom 5 stav 4 Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS broj 69 od 09.08.2005. godine) propisano je da u toku rasprave sva prisutna lica koja su podnela primedbe mogu u određenom vremenu obrazložiti primedbe pred nadležnim organom i nosiocem projekta. Na svaku iznetu primedbu nosilac projekta zauzima stav i  javno ga iznosi pred nadležnim organom, podnosiocem primedbi i prisutnima na javnoj raspravi.

U konkretnom slučaju, zainteresovanoj javnosti je od strane nadležnih organa bilo fizički onemogućeno da učestvuju na javnoj raspravi i to angažovanjem privatnog obezbeđenja i policije.

Radi zaštite javnog interesa i pravnog poretka, a iz razloga nepoštovanja zakonske procedure u postupku davanja saglasnosti na akt o procenu uticaja projekta na zaštitu životne sredine, udruženje „Građanski preokret“ iz Zrenjanina je podnelo tužbu Upravnom sudu dana 16.10.2020. godine.

III Nepoštovanje odredaba zakona kojima se uređuje zaštita vazduha

Od početka izgradnje pogona Linglong International Europe d.o.o. u javnosti je pristuna zabrinutost za poštovanje zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine od strane Linglong International Europe d.o.o.  Zrenjanin, imajući u vidu da je previđena količina proizvodnje pneumatika 13,62 miliona godišnje za šta je potrebno obezbediti sirovinu u iznosu od 214.995,82 tone a koja će se dopremati kamionima u pogon. Takođe, projektnom dokumentacijom predviđeno je da kao nusprodukt proizvodnje pneumatika nastaju zagađujuće materije i to: ksilen, ugljenovodnici bez metana, čađ i neprijatni mirisi kao i da će se atmosferske otpadne vode ispuštati u reku Begej, a fekalne otpadne vode u gradsku kanalizaciju.

Projektnom dokumentacijom Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin predviđene su mere za smanjenje odnosno neutralizaciju zagađujućih materija koje će biti ispuštane u atmosferu, vodu i zemlju. Međutim, studijama o proceni uticaja na životnu sredinu, nije predviđeno koje zagađujuće čestice, a koje će se  ispuštati iz pogona, će biti merene u okviru pogona i u kojim vremenskim intervalima.

Navedenim studijama, izrađivač studije je isključivo citirao zakonske odredbe o potrebi praćenja zagađujućih materija u vazduhu, bez navođenja uređaja koji će biti instalirani, mesta na kojima će se vršiti monitoring kvaliteta vazduha, koje čestice će biti praćene, te eventualno da li će biti angažovano drugo akreditovano pravno lice za monitoring kvaliteta vazduha, na šta je Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin obavezan prema zakonodavstvu Republike Srbije.

U gradu Zrenjaninu, merenje kvaliteta vazduha se vrši na dve lokacije, pri tome suprotno Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, zvanična merenja se ne vrši za čestice PM 2.5 koje dublje prodiru u disajne organe čoveka, niti postoji oprema za merenje ovih čestica. Kontrola kvaliteta vazduha u Zrenjaninu, vrši se samo 56 dana godišnje, a podaci koji se dobijaju nisu dostupni u realnom vremenu već se objavljuju periodično. Budžetom Grada Zrenjanina nisu predviđena sredstva za nabavku novih uređaja za merenje kvaliteta vazduha u gradu.

S obzirom na navedeno, zaključuje se da je Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin propustio da studijama o proceni uticaja na životnu sredinu uredi pitanje merenja vrednosti emisije zagađujućih materija, dok Grad Zrenjanin ne raspolaže adekvatnom opremom kojom bi se vršila kontrolna merenja,  pre svega PM 2.5 čestica, a čiji rezultati bi bili dostupni javnosti.

IV Bespravna gradnja

A
Celokupni kompleks pogona Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin građen je mimo zakona kojima se reguliše građenje iz razloga što je građevinska dozvola izdata preuranjeno pa je samim tim i nezakonita. Naime, članom 5 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu propisano je da nosilac projekta za koji je obavezna procena uticaja i projekta za koji je utvrđena potreba procene uticaja, ne može pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja. Kako je zainteresovana javnost, uključujući i udruženje „Građanski preokret“ iz Zrenjanina podnela primedbe na studije o proceni uticaja na životnu sredinu, ista nije bila konačna te nije mogla biti izdata ni građevinska dozvola za izgradnju.

Nadalje, za izdavanje građevinske dozvole bilo je neophodno pribavljanje propisanih uslova za zaštitu prirode, koje izdaje Pokrajinski zavod za zaštitu prirode u smislu člana 9 stav 1 Zakona o zaštiti prirode. Ovo iz razloga jer se u neposrednoj blizini predmetne katastarske parcele, na samo 2 km, nalazi Specijalni rezervat prirode „Carska bara“ a što prema saznanjima iz javnosti nije učinjeno.

B
Članom 110 Zakona o planiranju i izgradnji utvrđeno je da se građenje objekata vrši na osnovu građevinske dozvole i tehničke dokumentacije. Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin je na parceli budućeg pogona izgradio osam objekata bez građevinske dozvole, uključujući i objekat za namešavanje sirovine (mikser) za PCR ukupne površine 171721m2, a što je utvrđeno rešenjem građevinskog inspektora Pokrajinskog sekreterijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad broj 143-354-50/2021-05-02 od 28.04.2021. godine.

Rešenjem građevinskog inspektora Pokrajinskog sekreterijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad broj 143-354-50/2021-05-02 od 27.04.2021. godine naloženo je Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin da na navedenim parcelama obustavi sve radove i da ukloni sve izvedene radnje na osam objekata.

Država Srbija nije izvršila odluku svog organa te nije pristupila rušenju objekata pogona Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin.

Udruženje „Građanski preokret“  iz Zrenjanina se  14.06.2021. godine, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, obratilo Pokrajinskom Sekretarijatu radi dobijanja informacija da li je Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin ispunio obavezu utvrđenu Rešenjem građevinskog inspektora Pokrajinskog sekreterijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad, te da li su srušeni bespravno izgrađeni objekti. Pokrajinski sekretarijat je dostavio odgovor da ne poseduje informaciju o tome da li je rešenje koji je doneo taj organ i izvršeno.

C
Za potrebe smeštaja radnika koji rade na izgradnji pogona Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin izgrađeni su privremeni građevinski objekti. Ovi objekti takođe su izgrađeni protivno Zakonu o planiranju i izgradnji što je građevinski inspektor Grada Zrenjanina i konstatovao rešenjem 356-31/20-IV-06-03 od 19.05.2020. godine te je naloženo njihovo uklanjanje.

Po ovom rešenju nije postupljeno već je isto naknadno ukinuto iz proceduralnih razloga i to jer u rešenju nije pravilno označeno lice koje je dužno da izvrši uklanjanje objekata.

Udruženje „Građanski preokret“ iz Zrenjanina je ažurno pratilo nepoštovanje zakonske regulative i u oblasti građenja od strane Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin te je podnelo tužbu pred Upravnim sudom radi poništaja građevinske dozvole. Takođe protiv odgovornog lica pogona Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin i odgovornog lica China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. Ltd. ogranak Beograd podneta je krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu zbog građenja bez građevinske dozvole što predstavlja krivično delo prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Do današnjeg dana ni Upravni sud ni Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu nisu doneli meritorne odluke.

V Povreda ljudskih prava

Na gradilištu pogona Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin  prisutni su radnici čiji je poslodavac  Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin i građevinski radnici čiji je poslodavac China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd, Ogranak, Beograd.

China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd, Ogranak Beograd je glavni angažovani izvođač radova na izgradnji pogona. Zaposleni ovog poslodavca su većinom radnici iz Vijetnama.

Na strane radnike koji su upućeni iz inostranstva –  matične firme Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin, primenjuje se Zakon o zapošljavanju stranaca i Zakon o potvrđivanju sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.

Članom 19 Zakona o zapošljavanju stranaca utvrđeno je da se radna dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca izdaje na maksimalni period od dve godine ako međunarodnim sporazumom nije drugačije utvrđeno.

Međutim, na radnike Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin koji su upućeni iz matičnog privrednog društva iz  Narodne Republike Kine primenjuje se poseban zakon i to Zakon o potvrđivanju sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine. Ovim zakonom je utvđeno da se na zasposlenog koga poslodavac sa sedištem na teritoriji jedne strane ugovornice uputi na teritoriju druge strane ugovornice primenjuju isključivo pravni propisi prve strane ugovornice u toku prvih šezdeset kalendarskih meseci, kao da je još uvek zaposlen na teritoriji prve strane ugovornice, a da se ovaj rok može produžiti na još 24 meseca.

Dakle, na radnike koji rade u okviru pogona Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin a koji su upućeni iz matičnog privrednog društva, primenjuje se zakonodavstvo Narodne Republike Kine, a ne zakonodavstvo Republike Srbije. Za rad u proizvodnji u pogonu predviđeno je da će raditi 300 upućenih radnika iz matičnog privrednog društva.

Sa druge strane, na radnike China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. Ltd, Ogranak Beograd koji rade na izgradnji pogona, primenjuje se zakonodavstvo Republike Srbije  i to Zakon o radu.

U toku monitoringa zabeleženo je da se vijetnamskim radnicima na gradilištu krše osnovna ljudska prava, da im je  ugrožena bezbednost i zdravlje na radu, te da brojne činjenice ukazuju na mogućnost da su radnici žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Na osnovu saznanja do kojih su došle nevladine organizacije, utvrđeno je da radnicima nisu obezbeđena sredstva za ličnu zaštitu na radu, da su primorani da rade 26 dana u mesecu kao i da im je poslodavac oduzeo putne isprave. Utvrđeno je da radnici žive u nehigijenskim uslovima, da žive u barakama bez kanalizacije, bez grejanja, struje i pijaće vode  te da  se u konkretnom slučaju radi o kontinuiranom drastičnom kršenju ljudskih prava zaposlenih.

Na osnovu ovakvih saznanja, reagovao je i Evropski parlament, te je doneo rezoluciju broj 2021/3020(RSP) – 16/12/2021  kojom je izražena duboka zabrinutost Evropskog parlamenta zbog prinudnog rada, kršenje ljudskih prava i trgovine ljudima nad 500 vijetnamskih radnika koji rade na izgradnji pogona Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin u Zrenjaninu. Istom rezolucijom naloženo je Republici Srbiji da istraži i spreči dalje kršenje ljudskih prava radnika koji rade na izgradnji pogona, da se omogući pristup u krug pogona nevladinim organizacijama i službenim licima EU i drugih međunarodnih organizacija kao i da Republika Srbija uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije te izmeni zakone iz oblasti zaštite životne sredine, rada i  inspekcijskog nadzora,  kako bi isti bili usklađeni sa ratifikovanim konvencijama Međunarodne organizacije rada.

Od dana donošenja rezolucije Evropskog parlamenta 16.12.2021. godine Republike Srbija nije prisupila izmenama zakonodavstva u oblastima na koje je ukazao Evropski parlament, niti postoje saznanja u javnosti da je položaj vijetnamskih radnika koji rade na izgradnji pogona poboljšan.

Z A K LJ U Č A K

U toku izgradnje proizvodnog pogona Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin u Zrenjaninu zapažen je niz propusta u poštovanju zakonske procedure.

S obzirom na to da se deo pogona gradi bez izdate građevinske dozvole, ne postoji mogućnost da objekti pogona koji se grade bez građevinske dozvole dobiju upotrebnu dozvolu neophodnu za početak proizvodnje.

Pre pokretanja postupka izdavanja upotrebne dozvole, investitor je dužan da izvrši tehnički pregled objekta. Članom 156 Zakona o planiranju i izgradnji utvrđeno je da se ne može vršiti tehnički pregled objekta ili njegovog dela, ni odboriti njegova upotreba ako je objekat, odnosno njegov deo izgrađen bez građevinske dozvole. Pored ovoga, da bi objekat za koji je potrebno pribaviti građevinsku dozvolu započeo sa korišćenjem, potrebno je da za isti bude izdata upotrebna dozvola. Upotrebna dozvola se shodno Zakonu o planiranju i izgradnji izdaje na osnovu pravnosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavi radova.

Dakle, kako za deo objekata pogona, od kojeg su najznačajniji objekti za namešanje sirovina (mikseri), građevinska dozvola nikad nije zakonto ni izdata, te da je naloženo rešenjem Pokrajinskog sekreterijata rušenje ovih objekata, upotrebna dozvola za osam objekata pogona ne može biti izdata prema Zakonu o planiranju i izgradnji.

Takođe, prilikom vršenja tehničkog pregleda objekata, a u postupku izdavanja građevinske dozvole, Zakon o planiranju i izgradnji je propisao obavezu da u komisiji za tehnički pregled objekata bude i nezavisno stručno lice sa posebnim znanjima iz oblasti životne sredine, a koje ne može biti lice koje je radilo na izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Imajući u vidu niz manjkavosti ovih studija, na koje je ukazano u ovom izveštaju ali i drugih manjkavosti na koje su ukazivali pojedinci i organizacije nevladinog sektora koje se stručno bave zaštitom životne sredine (na studije o proceni uticaja projekata na životnu sredinu upućeno je oko 300 obrazloženih primedbi), sasvim je izvesno da pogon Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin neće zadovoljiti uslove u pogledu zaštite životne sredine.

Na izdavanje upotrebne dozvole će uticati i odluke Upravnog suda po osnovu tužbi udruženja „Građanski preokret“ iz Zrenjanina, imajući u vidu da se tužbenim zahtevima traži donošenje presuda kojima će se staviti van snage građevinska dozvola za deo objekata za koji je ona izdata, kao i  ponavljanje postupaka za ispitivanje studija o proceni uticaja na životnu sredinu kao i obavezivanje investitora da izradi integrisanu studiju uticaja na životnu sredinu pogona koji se gradi.

Ukoliko bi organi Republike Srbije nastavili da krše pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije i pogon Linglong International Europe d.o.o.  Zrenjanin otpočne sa radom, građanima Republike Srbije preostaje da svoja prava ostvare pred međunarodnim institucijama, pre svega pred Evropskim sudom za ljudska prava koji je u svojoj praksi ustanovio odgovornost država za zagađenje životne sredine koje potiče od proizvodnih pogona u privatnom vlasništvu.

Analizu napisao Dušan Prijić, advokat