PROGRAM

Građanski preokret je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja uslova života građana, zaštite ljudskih prava, unapređenja građanskih sloboda, edukacije građana i zaštite životne sredine.

Ciljevi udruženja su:

• da podstiče građane na solidarnost, zajedničku akciju, otvoreno promišljanje i odlučivanje o svim pitanjima od javnog interesa;
• da sprovodi akcije za postizanje boljeg životnog standarda i ostvarenje prava svih građana sa pozicija uvažavanja svih sloboda i razlika, tolerancije, solidarnosti, ravnopravnosti, partnerstva sa svim pojedincima i zajednicama;
• da podstiče građane na aktivnosti usmerene ka uspostavljanju, a potom i održanju transparentnosti javne uprave;
• da insistira na stručnosti i odgovornosti prilikom donošenja odluka u organima vlasti;
• da podstiče građane i institucije na aktivnosti za unapređivanje zaštite životne sredine;
• da brine o pravima osoba sa invaliditetom, starih osoba, bolesnih osoba i njihovom uključivanju u društvene aktivnosti;
• da brine o pravilnom odrastanju i edukaciji dece i mladih te poštovanju njihovih prava;
• da brine o očuvanju kulturne, istorijske i prirodne baštine; i
• da podstiče i afirmiše vrednosti demokratije i vladavine prava.

Građanski preokret u prvi plan ističe odbranu prava na dostojanstven život, borbu protiv diskriminacije, odbranu javnih resursa, borbu za javnu upravu u službi građana, nultu toleranciju prema korupciji, ravnomeran regionalni razvoj, uspostavljanje medijskih sloboda, ohrabrivanje građana da učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču, socijalnu pravdu i iskorenjivanje siromaštva.