PRIDRUŽI SE

Član može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Skupštini Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 ili više godina života može se učlaniti uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Član ima pravo da:

  • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini
  • bira i bude biran u organe Udruženja;
  • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

  • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
  • plaća članarinu – ukoliko je finansijski u mogućnosti
  • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor Udruženja.

Popunite online pristupnicu

Potrebno je popuniti sva polja u formularu.
Želim da budem član Građanskog preokreta

Prihvatam Satut i programska načela udruženja