Tužba protiv Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam zbog Linglonga

Građanski preokret je Upravnom sudu podneo tužbu protiv Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i traži poništenje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu datu kompaniji Linglong koja gradi fabriku automobilskih guma u Zrenjaninu.

Rešenje Pokrajinskog sekretarijata o davanju saglasnosti na studiju je nezakonito zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i nepostupanja po pravilima postupka.

U obrazloženju date saglasnosti Pokrajinski sekretarijat navodi da je pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno da je namena kompletnog industrijskog kompleksa, čija je izgradnja planirana na jednoj lokaciji, da objedini dve osnovne celine u proizvodnji guma – objekte miksera za proizvodnju gume koji su predmet studije i proizvodne pogone za proizvodnju pneumatika koji nisu predmet studije. Dalje se navodi da su te dve celine međusobno povezane i naslanjaju se jedna na drugu s ciljem dobijanja gotovih proizvoda.

Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine je propisano da se radi izdavanja integrisane dozvole za postrojenja dostavlja saglasnost na studiju uticaja zatečenog stanja, iz čega proizilazi da zakon ne predviđa mogućnost dostavljanja više saglasnosti, odnosno više studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu ne može se raditi parcijalno, za svaki deo postrojenja posebno, kao što je uradio Linglong, već je neophodno izraditi jedinstvenu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu čitave fabrike guma kako bi se u potpunosti utvrdilo činjenično stanje.

Građanskom preokretu je kao zainteresovanoj javnosti bilo onemogućeno da učestvuje u javnoj raspravi o studiji zakazanoj za 18. februar ove godine, što je protivno Pravilniku o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu kojim je propisano da u toku rasprave sva prisutna lica koja su podnela primedbe mogu u određenom vremenu obrazložiti primedbe pred nadležnim organom i nosiocem projekta, te da na svaku iznetu primedbu nosilac projekta zauzima stav i javno ga iznosi pred nadležnim organom, podnosiocem primedbi i prisutnima na javnoj raspravi. Na taj način bitno je povređeno pravilo postupka donošenja akata, što saglasnost na studiju čini nezakonitom.

Građanski preokret je prošle godine Upravnom sudu tužio Gradsku upravu grada Zrenjanina zbog date saglasnosti na prvu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu jednog dela fabrike guma kompanije Linglong, a prošlog meseca i Pokrajinski sekretarijat za građevinarstvo zbog nezakonito izdate građevinske dozvole toj kompaniji.