Zavod za javno zdravlje: ni prečišćena zrenjaninska voda ne odgovara propisima

Na osnovu uzoraka uzetih u periodu od 14. novembra do 14. decembra prošle godine, prečišćena voda za piće koju je Grad Zrenjanin plaćao “fabrici vode” višestruko nije odgovarala propisima zbog povećane koncentracije arsena, zbog većeg intenziteta obojenja, zbog povećanog utroška kalijum permanganata koji ukazuje na povećan sadržaj ukupnih organskih materija u vodi, te zbog povećane koncentracije amonijaka i ortofosfata.

Prema pisanim odgovorima koje je Zavod za javno zdravlje Zrenjanin uputio Građanskom preokretu u okviru Inicijative “Zajedno do vode”, u tom periodu koncentracija arsena bila je povećana u jednom uzorku iz rezervoara “fabrike vode” i u 23 uzorka iz gradske vodovodne mreže. Povećan intenzitet obojenja bio je u 7 uzoraka, povećan slobodni rezidualni hlor u 7 uzoraka, povećan amonijak u 13 uzoraka, povećani nitriti u jednom uzorku, a povećan ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u jednom uzorku iz postrojenja i u 12 uzoraka iz gradske vodovodne mreže.

Zavod za javno zdravlje je pojasnio propise i procedure u vezi s analizama vode za piće i naveo da u Zrenjaninu vrši redovnu kontrolu na osnovu ugovora s Javno-komunalnim preduzećem “Vodovod i kanalizacija”, kao i da se svi rezultati analiza upućuju sanitarnoj inspekciji. U tom gradu se uzorkovanje vrši 6 puta mesečno sa 8 mernih mesta iz vodovoda i jednog mernog mesta iz rezervoara vode za piće “fabrike vode”, kada to postrojenje isporučuje vodu. Da bi se smatrala dozvoljenom za piće, voda mora da bude zdravstveno ispravna kontinuirano, da pokazuje ujednačeni kvalitet, bez prekoračenja graničnih vrednosti.

Gradani, isto kao i pravna lica, mogu podneti zahtev za uzorkovanje i analizu vode za piće Zavodu za javno zdravlje Zrenjanin čije su mikrobiološke i fizičko-hemijske laboratorije akreditovane i pod kontrolom Akreditacionog tela Srbije.

Odgovore na pitanja Građanskog preokreta su potpisali dr Dubravka Popović, načelnik centra za higijenu i humanu ekologiju i v.d. direktor Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin dr Predrag Rudan.

Preuzmite odgovore Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin u celini