Mišljenje o Linglongu: krši se zakon, obustaviti sve radove!

Više od 30 aktivista Građanskog preokreta podnelo je juče na pisarnici Gradske uprave grada Zrenjanina svoja mišljenja da Linglong mora da izradi Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Građanski preokret je i kao pravno lice uputio takvo mišljenje. U njemu je konstatovano grubo kršenje zakona od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a ocenjeno je da će fabrika automobilskih guma Linglong ugroziti Specijalni rezervat prirode “Carska bara”, zemljište, vodu i vazduh u širem području, i zdravlje ljudi. Zahtevano je da se poštuje Arhuska konvencija UN, čiji je Srbija potpisnik. Građanski preokret traži momentalni prestanak svih građevinskih radova Linglonga, a od Gradske uprave Zrenjanina da odlučuje po propisima i savesti, a ne po političkim diktatima.

Tekst mišljenja u celini glasi:

Nosilac projekta i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj su grubo prekršili Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09) zbog početka izvođenja radova na osnovu izdatog rešenja kojim se odobrava početak radova, suprotno članu 5. kojim se reguliše da ”Nosilac projekta za koji je obavezna procena uticaja i projekta za koji je utvrđena potreba procene uticaja, ne može pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja”  i  članu 18. kojim se reguliše da ”Studija o proceni uticaja i saglasnost na studiju o proceni uticaja, odnosno odluka da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, sastavni su deo dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju ili uz prijavu početka izvođenja projekta (izgradnja, izvođenje radova, promena tehnologije, promena delatnosti i druge aktivnosti)”.

Svesno kršeći zakonske propise, u prethodnih godinu dana se u okviru prve faze već pristupilo izgradnji kilometarskog zida ograde oko buduće fabrike guma (koju su u martu 2019.godine najavili visoki državnici Republike Srbije), na osnovu građevinske dozvole i rešenja kojim se odobrava početak radova, izdatog od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, gde se (bezazleno) navodi da se ograda ne nalazi na listi objekata za koje je potrebna studija o uticaju na životnu sredinu. Nakon toga, usledila je druga faza izgradnje ”kompleksa objekata za poslovanje u slobodnoj zoni”, gde takođe nije tražena studija, kako bi se bez problema došlo do postojeće treće faze, koja podrazumeva izgradnju ”kompleksa objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom”.

Naše mišljenje u vezi s predmetnim Projektom je da u potpunosti insistiramo na tome da se OBUSTAVE SVI GRAĐEVINSKI RADOVI NA BILO KOM DELU I DA SE OBAVEZNO MORA izraditi Studija o proceni uticaja na životnu sredinu. 

Mnogobrojni nerešeni problemi na teritoriji grada Zrenjanina u poslednje dve decenije (18 godina zabranjena voda za piće, nedovoljan pritisak u vodovodnim cevima i višednevna prekidanja vodosnabedanja čitavog grada, konstantan i nesnosan smrad koji dolazi iz kafilerije Prekon vlasnika Petra Matijevića i širi se celokupnim gradskim područjem već nekoliko godina, nepostojanje obilaznice oko grada i drugi problemi) su stvorili ogromno nepoverenje u sve buduće projekte lokalne samouprave u Zrenjaninu od strane građana Zrenjanina, koji ne žele više da budu deo bilo kakvog novog eksperimenta, koji će uticati na pogoršanje njihovog zdravlja.

S druge strane, umesto da država podstiče poljoprivrednu proizvodnju i da proizvodnja hrane postane prioritet posebno u Banatu kao žitnica Evrope, pod političkim pritiskom Grad Zrenjanin bez prethodnih konsultacija sa javnošću poklanja 97 hektara najkvalitetnijeg zemljišta (njive 1. i 2. klase) nosiocu projekta i odlučuje da uvede na velika vrata ”prljave tehnologije”, koje više nisu poželjne u razvijenim zemljama sveta, pa se opravdano postavlja pitanje zbog čega lokalna vlast iz godine u godinu donosi sve pogubnije odluke po građane Zrenjanina.   

Što se tiče Sadržine zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, u okviru tačke 2. Karakteristike projekta, (a) veličina projekta može se videti da je ukupan proizvodni kapacitet svih pogona projektovan za proizvodnju 13,62 miliona pneumatika godišnje. To će podrazumevati svakodnevno dopremanje repromaterijala i pomoćnih sredstava i otpremanje gotovih proizvoda iz fabrike (340 dana godišnje, 24h/dan u 3 smene) isključivo pomoću velikih kamiona-šlepera, koji će zagađivati vazduh izduvnim gasovima i stvarati nesnosnu buku na prilazu fabrici, a imajući u vidu da se u blizini nalazi Specijalni rezervat prirode “Carska bara” sa utvrđenim režimima zaštite I, II i III stepena (”Službeni glasnik RS” broj 46/2011 od 24.06.2011. godine), opravdano se postavlja pitanje ugrožavanja postojećeg višegodišnjeg uspostavljenog ekosistema. Osim navedenog, postojanje mogućnosti automatskog uzbunjivanja zaposlenih u neposrednoj blizini radne zone ”Jugoistok I” kao i okolnog stanovništva u slučaju štetnih emisija u vazduhu prouzrokovanih planiranim ukupnim proizvodnim kapacitetom fabrike, predstavlja još jedan od opravdanih razloga za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Kriterijumi za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu su već ispunjeni s obzirom na veliki kapacitet pogona za proizvodnju guma, a po svemu sudeći i ponovnu preradu starih guma u datom pogonu, na lokaciji u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Specijalni rezervat prirode “Carska bara”, koji će zbog nizvodnog toka reke Begej nepobitno biti prvi na udaru industrijskog otpada koji će dovesti do zagađenja voda, zemljišta i vazduha. Imajući to u vidu, izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  je neizostavna u procesu odlučivanja o tome da li će se odobriti izgradnja ovog pogona ili ne. Osim toga, kao zainteresovane strane se pozivamo i na Arhusku Konvenciju UN koju je Republika Srbija ratifikovala i time garantovala učešće javnosti u procesu odlučivanja u pitanjima o životnoj sredini.

Na strani 21. Zahteva navodi se da će se ”Snabdevanje vodom za sve potrebe unutar industrijskog kompleksa vršiti isključivo iz gradskog vodovoda, koji je priključen na sistem javnog vodosnabdevanja grada Zrenjanina”. Imajući u vidu činjenicu da novo postrojenje za  prečišćavanje vode u Zrenjaninu još uvek ne može da obezbedi odgovarajući pritisak u vodovodnim cevima posebno u zgradama kolektivnog stanovanja i rubnim delovima grada i da je u narednom periodu zbog nedostatka količine vode za stanovništvo  potrebno iskopati 4 nova bunara i obezbediti veliki broj pumpi za vodu, postavlja se pitanja kako će se to omogućiti za jednu ovakvu ogromnu fabriku, jer u ovom slučaju nikakva predviđena novoprojektovana vodovodna mreža ne može pomoći, ako nema dovoljno vode za građane Zrenjanina, a kamoli za fabriku ovakvog planiranog kapaciteta.

U okviru kompleksa pogona za proizvodnju pneumatika planirana je izgradnja skladišta opasnog otpada, sa detaljnim opisom njegovog skladištenja i procenjenim količinama, koji nastaju radom proizvodnih i pomoćnih objekata za proizvodnju guma. Međutim, ono što predstavlja problem je činjenica da u Srbiji ne postoje odgovarajuće deponije za upravljanje opasnim otpadom, što znači da se mora organizovati prekogranični transport otpada po Bazelskoj konvenciji, koji podrazumeva dozvole za kretanje u svakoj državi gde je predviđeno da prođe transport odnosno izdvajanje značajnih finansijskih troškova za ove potrebe.

Osim toga, kako Zrenjanin još uvek nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje će u narednim godinama biti obaveza svih gradova i opština u Srbiji i jedan od ključnih zahteva za pristupanje Evropskoj uniji, tretiranje određenih vrsta otpada će se vršiti u postojeće kanalizacione cevi (pod lošim pritiskom), što može dovesti do ozbiljnog ugrožavanja vodenih tokova.

Na strani 27. u okviru tačke (d) zagađivanje i izazivanje neugodnosti navodi se da ”izgradnja i rad objekata za proizvodnju guma kao posledicu ima određeni uticaj na životni prostor i okruženje samih objekata, koji se MOGU uklopiti u okolinu tako da se nepovoljni uticaji na stanje životne sredine svedu na minimum”. Ovo predstavlja jedan od ključnih razloga za izradu Studije za procenu uticaja na životnu sredinu, sa ciljem da se ”sagledaju pozitivni i negativni uticaji planiranih objekata i pravovremeno predvide mere kojima bi se eventualni nepovoljni uticaji ne sveli na minimum (kako je navedeno) nego u potpunosti eliminlisali.

S tim u vezi, planiranom Studijom neophodno je razmotriti sve aspekte na koji predmetni projekat može imati uticaj, a posebno uticaj na: mogućnost kontaminacije svih vodnih tokova – površinskih i podzemnih voda na celom lokalitetu (s obzirom na to da grad Zrenjanin nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda), emisije na/u zemljište (u okolini planirane fabrike zemljište pripada 1. i 2. klasi obradivog zemljišta), kvalitet vazduha odnosno emisije u vazduh (grad Zrenjanin ne poseduje gradski sistem za detekciju hazardnih supstanci u vazduhu), nivo buke i vibracije, klimu, jonizujuće i nejonizujuće zračenje i uticaj na floru i faunu, a posebno bezbednost i zdravlje lokalnog stanovništva kao i zaposlenih angažovanih na izgradnji objekata, pri čemu je potrebno uzeti u obzir i zbirno zagađenje kako područja grada Zrenjanina tako i njegove okoline.

Na osnovu svega navedenog, smatramo da odluka Komisije mora biti usmerena na interes javnosti, što znači da se se OBAVEZNO MORA izraditi Studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Zato, izričito zahtevamo da se u potpunosti poštuju postojeći zakonski propisi iz oblasti zaštite životne sredine i ne dozvoli nikakvo neodgovorno i bahato ponašanje nosioca projekta ”Linglong International Europe” D.O.O. Zrenjanin. Tražimo od vas da radite isključivo profesionalno i po svojoj savesti, a ne po političkim direktivama na štetu građana Zrenjanina i Republike Srbije, jer šteta koja može biti naneta predmetnim projektom i puštanjem u rad fabrike za preradu i proizvodnju guma može biti dugoročna i nemerljiva.