Pokrajinski sekretarijat postupa kao fotokopirnica Linglonga

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Autonomne pokrajine Vojvodine počeo je da dostavlja odgovore građanima i organizacijama koji su uputili mišljenja i pitanja u vezi sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike automobilskih guma Linglong.

U kovertama koje šalje Pokrajinski sekretarijat su samo odgovori obrađivača Studije, bez ikakvog pratećeg dopisa. Pokrajinski sekretarijat je ovakvim postupanjem sebe sveo na fotokopirnicu i kurirsku službu Linglonga, odnosno njegovog podizvođača radova, a građane je uskratio za odgovore na važna pitanja.

Obrađivač studije je beogradsko preduzeće Enacta doo, koje je osnovano 2018. godine, spada u mikro preduzeća i ima dva zaposlena lica: diplomiranog geografa i mašinskog tehničara. Ovo preduzeće je na pitanja koja su građani upućivali Pokrajinskom sekretarijatu, a tiče se postupka javnog uvida, javne rasprave i odlučivanja o podnetoj Studiji, odgovaralo rečenicom “nije u nadležnosti obrađivača studije i projektnog tima”.

Pokrajinski sekretarijat ćuti, obrađivač studije se proglašava nenadležnim

U odgovorima na mišljenje Građanskog preokreta, obrađivač Studije je potvrdio da nisu izvršena precizna merenja udaljenosti najbližeg naselja od fabričkog kompleksa i da je investitor dobio saglasnost da se kao veliki potrošač priključi na postojeću gradsku vodovodnu infrastrukturu iako u Zrenjaninu već godinama postoji problem s kvantitetom, odnosno pritiskom vode u mreži. Takođe, Linglong će razmotriti i bušenje sopstvenih bunara na području koje je poznato po mešavini podzemnih voda i eksplozivnog metana.

Obrađivač studije je potvrdio da uopšte nisu planirana merenja neprijatnih mirisa u Zrenjaninu, odnosno da će se kvalitet vazduha nakon izgradnje fabrike guma pratiti isto kao i do sada, s tri merne stanice u gradu koje ne registruju takvu vrstu zagađenja.

Linglong nije planirao bilo kakve mere automatskog uzbunjivanja u slučaju vanrednih zagađujućih emisija ili incidentnih situacija, ni u kompleksu fabrike ni u obližnjim naseljima.

Po mišljenju obrađivača studije, više stotina šlepera koji će svakodnevno ulaziti i izlaziti iz fabrike neće negativno uticati na dva kilometra udaljeni Specijalni rezervat prirode “Carska bara”, odnosno ptice, jer će se za transport koristiti “savremeni kamioni”.

U većini odgovora obrađivača studije na pitanja zainteresovane javnosti dominira pozivanje na ničim potkrepljene procene o izostanku opasnosti po prirodu i zdravlje ljudi, kao i fraza o poštovanju propisa.

Linglong je kompanija koja ima reputaciju velikog zagađivača prirode u svojoj matičnoj državi Kini, a fabrika u Tajlandu joj je stradala u velikom požaru. Investicija Linglonga u Srbiji je proglašena “projektom od nacionalnog značaja” i od prvog dana je prate privilegije koje joj obezbeđuju državni organi. Obe javne rasprave o uticaju buduće fabrike guma na životnu sredinu, prošle godine pred organima Grada Zrenjanina, a ove godine pred organima Autonomne pokrajine Vojvodine, održane su bez prisustva građana koji su fizički sprečeni da im prisustvuju, uz pravdanje protivepidemijskim merama. 

Građanski preokret je prošle godine Upravnom sudu podneo tužbu protiv Gradske uprave grada Zrenjanina zbog date saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za prethodnu fazu izgradnje fabrike automobilskih guma Linglong.