Zrenjanin nazaduje u digitalizaciji usluga

Na sajtu Grada Zrenjanina još od 2007. godine postoji usluga “virtuelni matičar”, što je svojevremeno bio značajan iskorak u digitalizaciji usluga lokalne samouprave. Nažalost, danas je situacija poražavajuća.

U prvoj verziji portala eUprava Republike Srbije, Grad Zrenjanin se pojavio sa 20 digitalnih servisa, a u aktuelnoj verziji tog portala nema ni jedan. Na veb prezentaciji Grada Zrenjanina, u okviru menija E UPRAVA, nalazi se opcija pod nazivom “Registar formalnih zahteva”, u okviru koje je oko 270 obrazaca zahteva u obliku word dokumenta, koje građani mogu podneti Odeljenjima i službama Gradske uprave. To znači da građani, ukoliko žele da podnesu neki zahtev Gradskoj upravi, moraju da preuzmu odgovarajući obrazac na računar, odštampaju i popune ga, potpišu, skeniraju i pošalju putem e-maila. Iako to predstavlja određeni nivo elektronske komunikacije s građanima, u pitanju je veoma dug, komplikovan i prevaziđen proces, koji zahteva da građanin osim računara poseduje i dodatnu opremu u vidu štampača i skenera i znanje za njihovu upotrebu, što za posledicu ima da velik broj njih ipak dolazi neposredno u Gradsku upravu, umesto da zahteve podnose elektronskim putem.

Iako postoji zakonska obaveza, skoro godinu dana obrasci iz word dokumenata nisu prevedeni u elektronske servise na portalu državne eUprave, mada je svim gradovima i opštinama putem Kancelarije za IT i elektronsku upravu početkom 2020. godine dostavljeno obaveštenje o radu novog portala.

Građanski preokret je juče podneo zahtev za postavljanje 270 elektronskih servisa Grada Zrenjanina na sajtu grada i eUpravi Republike Srbije, tako da svima bez odlaska u gradsku kuću bude omogućen pristup informaciji od javnog značaja, ostvarivanje prava na dečiji i roditeljski dodatak, sticanje statusa energetski ugroženog kupca, priznavanje svojstva invalidima, upis i promena podataka u jedinstvenom biračkom spisku, prijave fizičkih i pravnih lica komunalnoj policiji i inspekcijama, zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći i mnoge druge usluge.

Podsećamo, po Zakonu o elektronskoj upravi, koji je donet 6. aprila 2018. godine, a stupio na snagu oktobra 2019, svaki organ vlasti je dužan da uverenje, odluku, rešenje, zaključak, drugi elektronski dokument i/ili podatak iz okvira svoje nadležnosti dostavi korisniku elektronskim putem i dužan je da omogući prijem svih vrsta podnesaka preko Portala eUprava na adresi:
https://euprava.gov.rs/sve-usluge/1 ili putem drugog, svog veb portala.

Digitalizacija i elektronsko poslovanje su od posebnog značaja u uslovima epidemije.