Zrenjanin plaća milionske iznose za merenje kvaliteta vazduha, a rezultate ignoriše

Grad Zrenjanin i Zavod za javno zdravlje Zrenjanin već više godina imaju potpisane ugovore o merenju kvaliteta vazduha, buke, površinskih voda, kupališta i aeropolena.

Za uslugu merenja kvaliteta vazduha Grad Zrenjanin redovno vrši plaćanja Zavodu za javno zdravlje u iznosu od 480.000 dinara mesečno, odnosno 5.760.000 dinara godišnjeU dostupnim izveštajima Zavoda za javnog zdravlje piše da se na osnovu rezultata monitoringa vazduha procenjuje uticaj na zdravlje i utvrđuju mere za sanaciju. Zašto Grad Zrenjanin nije preduzeo bilo kakve mere sanacije na osnovu skupo plaćenih merenja i dobijenih rezultata, nego godinama dozvoljava da mu se stanovnici guše u dimu, smogu i smradu?

Postoje tri mesta uzorkovanja: Bulevar Veljka Vlahovića 14, Trg Dositeja Obradovića bb i Žarka Zrenjanina 49 u selu Elemir. Na tim mestima vrše se svakodnevna kontinualna fiksna merenja zagađujućih materija sumpordioksida i azotdioksida (SO2 i NO2). Određivanje koncentracije čađi u ambijentalnom vazduhu vrši se 6 meseci u toku godine, tako da budu obuhvaćeni meseci grejne sezone, dok se sadržaj suspendovanih čestica PM10, (čestice veličine do 10 mikrometara), teških metala u njima (arsen, kadmijum, nikl i olovo) i policikličnih aromatičnih ugljovodonika prati tokom 8 jednako raspoređenih nedelja tokom godine – ukupno 56 dana, kao i koncentracije benzena, toluena, ksilena (BTX), i sadržaj ugljen monoksida (CO) usled uticaja saobraćaja.

Zbog velikog broja pritužbi građana na neprijatne mirise, jer se u tom delu grada nalazi kafilerija “Prekon”, na mestu uzorkovanja Trg Dositeja Obradovića bb vrši se i namensko merenje koncentracije vodonik-sulfida, akroleina i amonijaka.

Gradske vlasti Zrenjanina su godinama precizno upoznate s problemom aerozagađenja, ali ništa ne preduzimaju. Troše naš novac za merenje zagađenja u čije rezultate potom gledaju kao tele u šarena vrata.