Inicijativa za izmene zakona i inspekcijski nadzor toplana

Udruženja Jasno i glasno, Pravo na pravo, Samo lokalno, Lokalna alternativa, Građanski preokret i Zrenjaninski socijalni forum uputila su Ministarstu rudarstva i energetike i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave zahtev za izmenama Zakona o energetici i Zakona o komunalnm delatnostima.
Udruženja od ministarstava traže i hitan inspekcijski nadzora svih gradskih toplana i asocijacije „Toplane Srbije“.

Udruženja navode da je Zakon o komunalnim delatnostima u suprotnosti sa više ustavnih i zakonskih odredbi i opštih načela ugovornog prava jer predviđa da je ugovorni odnos o pružanju komunalne usluge nastao započinjanjem korišćenja komunalne usluge što je potpuno suprotno načelu autonomije volje ugovornih strana. Te odredbe su i u suprotnosti sa odredbama Zakona o energetici koji nalažu da snabdevač toplotnom energijom i krajnji kupac zaključe pisani ugovor o snabdevanju toplotnom energijom.

Drugi problem na koji ukazuju udruženja je raskid ugovora sa distributerima toplotne energije jer je regulisanje tog prava ostavljeno lokalnim samoupravama koje u praksi potpuno šarenoliko postupaju: ili predviđaju pravo kupca na jednostrani otkaz po sopstvenom nahođenju ili ulaze u zloupotrebu prava, propisujući neprimerene i teško ostvarive uslove. Kao ekstremne primere zloupotreba naveli su Odluku Skupštine grada Zrenjanina i Odluku Skupštine grada Niša.

Grad Zrenjanin vrši zloupotrebu prava na regulisanje opštih uslova i zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu distributera na njihovoj teritoriji da bi isključenje s daljinskog grejanja faktički onemogućio, a Grad Niš nepropisno obavezuje kupca toplotne energije da prilikom isključenja primeni pravila postupka predviđena zakonom van oblasti energetike i od njega zahteva da naknadi troškove ovog postupka. Poseban problem je postavljanje uslova obezbeđenja drugog sistema grejanja, čime se ponovo povređuje autonomija odlučivanja kupca.

Neujednačene prakse lokalnih samouprava građane stavljaju na ovaj način u suštinski neravnopravan položaj pred zakonom – naglašavaju udruženja. U dopisu ministarstvima, navedeno je da je mogućnost raskida ugovora korisnika sa komunalnim preduzećima jedno od ključnih prava garantovanih Zakonom o zaštiti potrošača, a da se nametanjem niza formalnih i tehničkih uslova za raskid to pravo u praksi suspenduje.

Izneta je i ocena da je postupanje lokalnih samouprava i gradskih toplana kršenje Zakona o zaštiti konkurencije i to odredbi koje se odnosi na aktere koji na tržištu imaju dominantan položaj. Kao dokaz naveli su postojanje poslovnog udruženja „Toplane Srbije“ preko kojeg proizvođači toplotne energije kao monopolisti usklađuju svoje postupke na štetu korisnika grejanja.

Udruženja predlažu da izmenom Zakona o komunalnim delatnostima bude obavezno zaključenje ugovora o pružanju komunalne usluge, a da izmenom Zakona o energetici budu jasno definisani uslovi za raskid ugovora između distributera i krajnjeg korisnika energije, uvažavanjem svih načela Zakona o zaštiti potrošača.

Pročitajte kompletan tekst upućen ministarstvima